Werkgeverscommissie

Naam: Werkgeverscommissie

Terwijl alle andere medewerkers van de gemeente voor het college van Burgemeester en Wethouders werken, werken de medewerkers van de griffie voor de raad. Zij worden benoemd, geschorst en ontslagen door de raad. De raad bestaat uit 19 personen en vergadert in principe in openbaarheid. Het is niet wenselijk dat personele aangelegenheden van de griffie in een raadsvergadering worden besproken.

 

De raad heeft daarom een bestuurscommissie ingesteld, waaraan de raad een groot aantal rechtspositionele bevoegdheden m.b.t. de griffier en de griffiemedewerkers heeft gedelegeerd. De raad voert deze bevoegdheden niet meer zelf uit.

 

De werkgeverscommissie mag onder meer voor het werven van een nieuwe griffier een profiel opstellen, de werving en selectie van de griffier doen, functionerings- en beoordelingsgesprekken met de griffier voeren, de griffie aansturen, een functiebeschrijving en –waardering vaststellen, afspraken maken over werktijden, overwerk, gebruik hulpmiddelen en arbeidsomstandigheden.
De werkgeverscommissie handelt ook klachten die tegen de griffie worden ingediend af.

 

De werkgeverscommissie heeft de griffier gemandateerd om bepaalde rechtspositionele bevoegdheden aangaande het griffiepersoneel namens haar af te doen.

 

De raad blijft zelf wel bevoegd tot benoeming, schorsing, ontslaan van het griffiepersoneel, het vaststellen van de instructie voor de griffier, de vervanging van de griffier, te besluiten over de omvang van de organisatie van de griffie en de arbeidsvoorwaardenregeling van de griffie.

 
De commissie wordt op personeelsvlak geadviseerd door P&O en secretarieel ondersteund door de griffie.

Contact

griffie@koggenland.nl