Rekenkamer Koggenland

Iedere gemeente in Nederland heeft een rekenkamer(commissie). De rekenkamer Koggenland helpt de raad bij zijn controlerende taak. De rekenkamer Koggenland bestaat uit drie externe leden, waaronder de voorzitter.

Het rekenkameronderzoek is bedoeld om een bijdrage te leveren aan de transparantie en de effectiviteit van het lokale overheidsbestuur. Deze onderzoeken kunnen een rol spelen in de verantwoording van burgemeester en wethouders aan de raad en in de verantwoording naar de burgers.

De rekenkamer onderzoekt de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde beleid en van instelllingen waarvan de activiteiten voor een groot deel door de gemeente worden betaald.

•           Doeltreffendheid: is het gewenste effect bereikt?

•           Doelmatigheid: is het op de goede manier gebeurd?

•           Rechtmatigheid: is het volgens de regels gegaan?

De rekenkamer bepaalt zelf welk onderwerp ze gaat onderzoeken. Het onderwerp moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden zijn in de verordening omschreven. Het onderwerp moet bijvoorbeeld een actueel maatschappelijk belang hebben, het moet toekomstgericht zijn en het moet een toegevoegde waarde hebben en tot aanbevelingen voor verbetering kunnen leiden.

Voor uitgebreide informatie kunt u de de volgende website raadplegen https://www.koggenland.nl/rekenkamer.

Contact

U kunt de Rekenkamer Koggenland bereiken via rekenkamer@koggenland.nl