Raad

Naam: Raad

De burgemeester is de voorzitter van de raad. Bij afwezigheid kan zij worden waargenomen door een raadslid die als waarnemend voorzitter is aangewezen door de raad. Een waarnemend voorzitter kan ook tijdelijk de voorzittersrol waarnemen tijdens een raadsvergadering wanneer de burgemeester verantwoording aflegt over de taken uit haar portefeuilles.